Overige informatie

Ontstaan van De Laatste Eer

Het ontstaan van De Laatste Eer

De Laatste Eer komt oorspronkelijk voort uit initiatieven van enkele plaatselijke protestantse kerken.

Later werd ook samengewerkt met het CNV. De naamgeving was toen: “Stichting Protestants Christelijke begrafenisonderneming” voorheen “De Laatste Eer”. De dienstverlening berustte toen bij de heer Hamerslag en vanaf ongeveer 1963 bij de heer J. van den End. Laatstgenoemde, onze eerste fulltime uitvaartleider, heeft veel betekend voor de Vereniging. De heer J.D. van der Schilden had de dagelijkse leiding tot medio 2013. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben wij inmiddels afscheid van hem genomen.

De uitvaarten van Rooms-Katholieke mensen werden uitgevoerd door de koster van de R.K. Bonaventurakerk. Na zijn overlijden kwam er geen vervanger in zijn functie en is Uitvaartcentrum Woerden ook deze uitvaarten gaan verzorgen. In 1984 is het uitvaartcentrum aan de Oudelandseweg gebouwd en is de naam en rechtsvorm gewijzigd in “Coöperatieve Uitvaartonderneming U.A. De Laatste Eer”.

“De Laatste Eer” is tegenwoordig ook wel bekend als “Uitvaartcentrum Woerden”

Wij onderscheiden ons als Coöperatieve Uitvaartvereniging van andere uitvaartorganisaties, aangezien wij geen winstoogmerk hebben.

Lidmaatschap

U kunt ook een lidmaatschap aanvragen

Sinds 80 jaar is onze Uitvaartvereniging er voor u. Veel mensen zijn al lid bij “De Laatste Eer”.

Waarom zou u lid worden van onze Uitvaartvereniging?

Wij zijn van mening dat een overlijden op zichzelf al verdrietig en moeilijk genoeg is en dat een overlijden geen commercieel object mag worden.

Onze Uitvaartvereniging werkt dan ook zonder winstoogmerk, wat betekent dat aan het overlijden van een dierbare in geen geval extreem verdiend wordt. Wij vinden dit een geruststellende gedachte. Hiermee willen wij bereiken dat het uitvoeren van begrafenissen en crematies persoonlijk blijft met betrokken uitvaartleiders.

Om gebruik te maken van de voordelen van het lidmaatschap van “De Laatste Eer” kunt u zich laten inschrijven in het ledenregister, via het inschrijfformulier, tegen een éénmalige bijdrage voor het hele gezin van € 25,- (inclusief inwonende kinderen t/m 17 jaar).
Het lidmaatschap houdt in dat er geen kosten zijn voor opbaring in het uitvaartcentrum. Bij opbaring in het woonhuis zullen de bed-/kistkoeling en de eventuele kamerschermen niet in rekening worden gebracht.

Heeft u voorkeur voor een andere locatie die voor u beter voelt dan onze bovengenoemde keuzes, dan zullen wij u een korting geven op de kosten die gemaakt zullen worden bij de huur van deze locatie.
Dit alles onder de voorwaarde dat de uitvaart wordt verzorgd door Uitvaartcentrum Woerden “De Laatste Eer”.

Deposito

De laatste eerOntstaan
In het kader van de dienstverlening van de Uitvaartvereniging bestond er een mogelijkheid de kosten van een uitvaart vooraf te voldoen. Om het mogelijk te maken deze “vooruitbetaling” in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek onder de post Buitengewone Lasten, zijn de “vooruitbetalingen” in 1992 in een zelfstandige “Stichting Depositofonds” ondergebracht. De Stichting moest aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling “Buitengewone Lasten”. Enkele eisen waren:

• De stortingen moeten worden ondergebracht bij gerenommeerde banken en of instellingen
• De stortingen mogen niet worden belegd
• De stortingen mogen niet vrij opneembaar zijn
• De stortingen mogen alleen worden vrijgemaakt voor uitvaartkosten
• De stortingen moeten per persoon worden bijgehouden

In de statuten is opgenomen, dat de gemaakte rente over de uitstaande deposito’s moet worden verdeeld onder aftrek van de gemaakte kosten.

Ontwikkelingen
Met ingang van het belastingjaar 2009 zijn de “vooruitbetalingen” voor begrafenissen en/of crematies niet meer aftrekbaar als “Buitengewone Lasten”. Wel zijn deze “betalingen” vrijgesteld in Box 3 tot een jaarlijks vast te stellen maximum indien zij aan de genoemde voorwaarden voldoen. Het Depositofonds heeft bij vier verschillende banken een bankrekening om te voorkomen dat de gelden niet onder het Depositogarantiestelsel vallen.

Hoe werkt het Deposito?
Het deposito wordt geopend door storting op de rekening van de Stichting bij een erkende Nederlandse bankinstelling vallende onder de garantiestelling van de Nederlandse Bank.
Voor deelname aan het Depositofonds hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord. Van de gestorte bedragen wordt een “folio” op naam bijgehouden, waarop jaarlijks de verkregen rente wordt bijgeschreven. Ieder jaar wordt een overzicht van de stand van zaken van het Deposito verstrekt. Bij overlijden komt het saldo ter beschikking voor de uitvaartkosten. Na overlegging van de overlijdensakte en de rekening van de uitvaartonderneming vindt uitbetaling plaats. Mochten de uitvaartkosten lager zijn dan het Depositosaldo, dan komt het restant ter beschikking aan de erfgenamen. Zijn de uitvaartkosten hoger dan zal dit meerdere door de erfgenamen moeten worden voldaan aan de uitvaartondernemer.

“Stichting Depositofonds”
Coöperatieve Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
voor Woerden en Omstreken U.A.
Nr. KvK Utrecht: 41185289
Oudelandseweg 52,
3443 AC Woerden.
Telefoon 0348 - 41 86 86

Voordelen van een depositostorting:

Het Depositofonds (Stichting) is een goede oplossing voor mensen die vooraf een voorziening willen treffen voor de kosten van een uitvaart. Daarnaast is de waarde van het gestorte bedrag in het Depositofonds vrijgesteld in Box 3 voor de inkomstenbelasting tot een inleg van € 7.118,-- per persoon (2019). Het Depositofonds voldoet aan de voorwaarde dat het gestorte bedrag geblokkeerd is en uitsluitend gedeblokkeerd kan worden voor de voldoening van de kosten van de uitvaart ten name van de deposant.

Banken met Depositogarantiestelsel:

De Stichting Depositofonds mag volgens haar statuten de gelden alleen onderbrengen bij banken die onder het Depositogarantiestelsel van de Nederlandse bank vallen. Deze garantie is gegarandeerd tot € 100.000,-per bank.

Vanwege het feit dat een aantal banken niet met een Stichting wil bankieren, wordt op dit moment boven dat maximum uit gekomen. Het risico wat een deposant loopt beperkt zich naast het Deposito Garantiestelsel, slechts tot de liquiditeitspositie van de banken waar de Stichting bij bankiert.  De banken waarbij de Stichting bankiert  zijn: ING, KNAB, ABN en Volksbank.

Een deposito kan worden geopend door een storting op de bankrekeningnummer NL02 KNAB 0727 0475 58 van de Stichting Depositofonds Coöperatieve Uitvaartvereniging voor Woerden en Omstreken. Verzoek is om na een storting een Email te sturen naar de penningmeester, henk.verhoef@ziggo.nl, met de mededeling dat er geld gestort is. Daardoor is de penningmeester op de hoogte van de storting en kan hij per omgaande bevestigen dat de storting is ontvangen.

Keurmerk

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Tevens beschikken wij over het Keurmerk Uitvaartzorg.

Het Keurmerk Uitvaartzorg houdt in dat wij:
• Heldere afspraken maken over de uitvoering
• U een transparante begroting van ons ontvangt
• U een goede organisatie van de uitvaart kunt verwachten
• Wij bekwaam personeel hebben
• U indien nodig een doelmatige klachtenafhandeling kunt verwachten
• Er jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden

 

Het Keurmerk staat achter “De Laatste Eer” en geeft u de zekerheid dat u kiest voor een betrouwbare uitvaartonderneming.

Klik hier voor de site van Keurmerk Uitvaartzorg.

Bogra Uitvaartkisten
Steenhouwerijen
Talitha Cornelisse - Afscheidsfotografie
Fotografie

Onze foto’s zijn verzorgd door:

Roland de Zeeuw Fotografie

Marianne den Engelsman

Kerken